Uncategorized

Prometheus Retrogressing

Prometheus Retrogressing

Prometheus Retrogressing (1998)

Release : 1998-01-01
Genre :
Runtime : 76 minutes
Company :
Cast : Kostas Sfikas, Giagos Andreadis, Dimitrios Yatzouzakis
Language : el


Descriptions Prometheus Retrogressing

An experimental film that ventures a post-modern take on the tragedy of Aeschylus’ Prometheus Bound.
watch free movies online