A Puppy from the Constellation of the Dog

A Puppy from the Constellation of the Dog

A Puppy from the Constellation of the Dog (1991)

Release : 1991-01-01
Genre : Science Fiction
Runtime : 72 minutes
Company : Sam Spiegel Film & Television School, Gorky Film Studios, Ladya
Cast : Boris Shuvalov, Evgeniya Dobrovolskaya, Valentin Smirnitskiy, Spartak Mishulin, Lyubov Polishchuk
Language : ru


Descriptions A Puppy from the Constellation of the Dog

watch free movies online